Szukaj
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Telefon:+48 570 555 581

Email: sklep@baukrane.pl

Porozmawiajmy

Proszę o telefon

Tel:+48 570 555 581

Napisz do nas

Czat on-line

Email: sklep@baukrane.pl

Formularz kontaktowy

Odwiedź nasze strony

Regulamin

">

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAUKRANE BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym (zwany dalej: Sklepem) prowadzonym przez Baukrane Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000533872 NIP: 584-26-59-127 REGON: 220662972 (zwanym dalej: Sprzedającym).
 2. Ze Sklepu można korzystać za pośrednictwem strony internetowej sklep.baukrane.pl zwanej dalej: Stroną Internetową).
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z kupującym.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 5. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do złożenia przez kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: Zamówieniem).
 6. Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu mogą zawrzeć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną przy czym osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej poczytuje się jako jednostki należycie umocowane do działania w imieniu ww. podmiotów.
 7. Sprzedający zastrzega, iż towar używany może posiadać naturalne ślady użytkowania.
§2 REJESTRACJA
 1. Zamówienie może zostać złożone zarówno przez kupującego zarejestrowanego jak i przez kupującego niezarejestrowanego w Sklepie. W przypadku dokonywania Zamówienia przez kupującego niezarejestrowanego w Sklepie konieczne jest podanie informacji, o których mowa w §2 ust. 3.
 2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. W celu dokonania rejestracji konta wymagane jest podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako nieobligatoryjne jest dobrowolne i nie stanowi warunku dokonania rejestracji.
 4. Po uzupełnieniu oraz wysłaniu formularza rejestracyjnego, kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie rejestracji wraz z tymczasowym hasłem dostępu, które może być następnie zmienione przez kupującego.
 5. Celem dokonania aktywacji konta niezbędne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie informacjami podanymi w emailu, o którym mowa w §2 ust. 4.
§3 ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia w Sklepie dokonuje się poprzez dostępny na Stronie Internetowej formularz zamówienia (zwany dalej: Formularzem), w którym oznaczyć należy kupowany towar, jego ilość, preferowaną formę płatności oraz sposób i miejsce dostawy towaru.
 2. Celem złożenia Zamówienia oraz jego dalszej realizacji, kupujący niezarejestrowany w Sklepie, zobowiązany jest do podania w Formularzu, oprócz danych wskazanych w ust. 1, następujących danych:
 3. Firma,
 4. Adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego miejsca wykonywania działalności;
 5. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w lit. b;
 6. Numer Identyfikacji Podatkowej;
 7. Adres email.
 8. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia emailem.
 9. Moment potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży.
§4 PŁATNOŚCI
 1. Kupujący może wybrać jedną z form płatności wskazaną przez Sprzedającego w Formularzu tj.
 2. płatność przelewem (po otrzymaniu faktury pro-forma);
 3. płatność gotówką przy odbiorze (opcja możliwa przy płatności maksymalnie do kwoty 15.000 złotych brutto).
 4. Kartą lub szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemu Blue Media.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Warunkiem wysłania towaru przez Sprzedającego jest uiszczenie całości ceny za towar wraz z kosztami dostawy.
 10. W przypadku braku zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedającego w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 11. Do pokrycia kosztów dostawy towaru zobowiązany jest kupujący, za wyjątkiem sytuacji, w których strony w wyniku indywidualnych uzgodnień dokonają odmiennych ustaleń.
 12. Ceny podane w Sklepie są cenami netto oraz nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru. Do podanych cen na fakturze doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
 13. Koszty wysyłki towaru ustala każdorazowo Sprzedający uwzględniając rodzaj, wagę, objętość towaru oraz jego odpowiednie zabezpieczenie w transporcie, na co kupujący wyraża zgodę.
 14. O zaksięgowaniu należności i wysyłce towaru Sprzedający informuje kupującego wiadomością email.
 15. Fakturę VAT uwzględniającą cenę towaru i koszty wysyłki Sprzedający przesyła kupującemu emailem lub pocztą na adres Kupującego.
§5 DOSTAWA
 1. Zamówione przez Kupującego towary dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
  - przesyłką kurierską lub spedycją;
  - poprzez odbiór osobisty z magazynów Sprzedającego tj. pod adresem: 80-299 Gdańsk, ul. Jana Keplera 36; po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym, jednak nie później niż 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedający obowiązany jest do wysłania towaru w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania należności.
 3. W przypadku niedostępności całości bądź części towaru Sprzedający niezwłocznie informuje o tym fakcie kupującego wskazując jednocześnie stan zamówienia oraz oczekiwany czas jego realizacji. Kupujący ma w takiej sytuacji możliwość dokonania wyboru jednego z następujących sposobów realizacji zamówienia:
  - częściowe wykonanie zamówienia przez Sprzedającego;
  - całościowe wykonanie zamówienia przez Sprzedającego z wydłużonym, indywidualnie ustalonym czasem
  oczekiwania na towar;
  - rezygnacja z Zamówienia w całości.
 4. Osoba dokonująca osobistego odbioru towaru w imieniu kupującego powinna okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przekazać upoważnienie w formie pisemnej do obioru towaru podpisane przez kupującego, a w przypadku gdy kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podpisane przez osoby uprawnione do jej reprezentacji wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania towaru w przypadku niespełnienia obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym.
 5. Sprzedający zastrzega, że w sytuacji o której mowa w §5 ust. 1 lit. b, w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w umówionym terminie, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Sprzedający na życzenie kupującego udostępnia numery listów przewozowych dotyczące zamówionych przez kupującego towarów.
§6 RĘKOJMIA ZA WADY
 1. Sprzedający zastrzega, iż nie odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wyłączenie to nie ma wpływu na przysługujące kupującemu uprawnienia z tytułu gwarancji producenta, o ile taka została udzielona.
§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonując rejestracji w Sklepie oraz kupujący niezarejestrowany w Sklepie składający Zamówienie podają jedynie jawne dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
§8< POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie Internetowej (w szczególności zdjęć i opisów towaru) bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży będą oddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu przy czym do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
 5. Informację o każdej zmianie regulaminu Sprzedający zamieści na Stronie Internetowej w zakładce „Aktualności”.